LA FUNDACIÓ
Estatuts

 

Estatuts de la Fundació Marta Mata Garriga

 

I. Disposicions generals

Article 1. La Fundació privada ÀNGELS GARRIGA DE MATA, fundació subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, es constituí el dia 8 de juny de 1984 en persona jurídica segons la Llei 1/1982 de 3 de març, i fou inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 198. Es regirà per aquests estatuts, modificats dels originals per sessió extraordinària del Patronat de data 12 de març de 2005, i per les altres disposicions legals que li són aplicables: Llei 5/2001 de 2 de maig, de fundacions, i Llei 7/2004 de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives.

Article 2. Aquesta Fundació té personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar per disposar i administrar el seu patrimoni i aplicar-lo a la realització dels fins fundacionals, sense cap altres limitacions que les que estableixin les lleis i aquests estatuts.

Article 3. La finalitat fundacional és destinar la casa Cal Mata de Saifores, amb les seves instal·lacions i equipaments, el pati i l'hort adjunts i tot allò que consta en l'inventari, especialment la Biblioteca Curtó i el seu arxiu, al desenvolupament d'una concepció dinàmica de l'escola en el medi social i a les relacions entre l'educació i el món de la cultura, del treball, de l'esplai i del civisme. La finalitat fundacional es concreta de manera especial en l'àmbit de l'educació a Catalunya, del qual la Fundació té un conjunt documental altament especialitzat. La impossibilitat de continuar la realització dels fins fundacionals a Cal Mata no serà causa d'extinció de la Fundació si poguessin ésser realitzats a un altre lloc.

Article 4. La finalitat fundacional es portarà a terme mitjançant simpòsiums, cursets, seminaris, estades de convivència per a infants i adults, i altres reunions, en règim d'internat o no, investigacions, treballs i publicacions, destinats a l'estudi i al desenvolupament del tipus d'educació i d'escola assenyalats. El Patronat decidirà lliurement les actuacions de la Fundació i la seva orientació, amb l'assessorament del Consell de la Fundació. La determinació dels beneficiaris es fa mitjançant el procediment de matriculació, on consten les condicions que s'han de complir per accedir als serveis i avantatges que ofereix la Fundació, així com les entitats col·laboradores cas que n'hi hagi. Les regles per a la determinació es faran d'acord amb els principis d'igualtat, objectivitat i no discriminació.

Article 5. La seu de la Fundació és a Saifores (Banyeres del Penedès) carrer de Dalt núm. 6, casa anomenada Cal Mata de Saifores. La Fundació podrà establir oficines i delegacions a altres llocs.

Article 6. La Fundació exclou expressament tot objectiu de lucre en la realització de les seves finalitats.

 

II. Dotació i règim econòmic

Article 7. La Fundació es va constituir inicialment amb el patrimoni que la fundadora va aportar en l'escriptura fundacional, consistent en la casa anomenada Cal Mata de Saifores, amb totes les seves instal·lacions, mobles i parament de la casa, segons es descriu en l'escriptura i en l'inventari aprovat pel Patronat. Aquesta dotació podrà ésser augmentada mitjançant noves aportacions de béns o drets que siguin acceptats pel Patronat.

Article 8. La dotació inicial va ser destinada directament a la realització dels fins fundacionals en la forma explicada. Si les aportacions futures no tinguessin aquesta aplicació directa, hauran d'ésser invertides en béns fructífers, els rendiments dels quals es destinaran igualment a la realització de les finalitats fundacionals.

Article 9. El Patronat tindrà cura que el patrimoni fundacional serveixi a la realització de les finalitats de la manera més avantatjosa. Les regles bàsiques per l'aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals (art. 11.1.e de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions), són concretament: - l'aportació a aquestes finalitats, de recursos i treball voluntari per part dels seus patrons, consellers i amics, - l'aplicació dels resultats de l'explotació de la seu de la Fundació com a casa de colònies i estades culturals, - la recerca de fons mitjançant convenis i subvencions d'entitats públiques i privades que vulguin col·laborar a realitzar les finalitats de la Fundació. La Fundació destinarà almenys el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals que obtingui al compliment dels fins fundacionals, i la resta el destinarà o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar-ne la dotació. El Patronat aprovarà l'aplicació d'ingressos. Per alienar els béns immobles destinats directament a la realització de les finalitats fundacionals serà necessari l'acord del Patronat, mitjançant el vot de les dues terceres parts dels seus membres, i l'aplicació dels cabals que s'obtinguin a la realització de les mateixes finalitats, ja sigui directament o bé en forma d'inversions rendibles.

Article 10. El Patronat, o els seus delegats, podran lliurement substituir els béns que integrin el capital consistent en inversions rendibles per altres de la mateixa naturalesa, tenint en compte l'obtenció de rendes majors i la defensa contra l'erosió del signe monetari, exclosa l'especulació.

Article 11. El Patronat complirà, respecte al patrimoni fundacional, les obligacions establertes per les lleis en la formació d'inventaris i balanços, comptes, pressupostos, liquidacions i qualssevol altres que siguin exigits pel Protectorat de la Generalitat sobre les Fundacions i per les lleis fiscals.

 

III. Consell de la Fundació

Article 12 El Consell de la Fundació té per objecte vetllar el compliment acurat dels fins fundacionals mitjançant la vigilància de l'actuació del Patronat, l'aprovació del pla anual de treball i dels pressupostos, l'aprovació de la renovació dels seus membres quan correspongui i llur substitució sempre que ho cregui convenient.

Article 13. El Consell de la Fundació es compondrà de trenta sis persones. La presidenta fundadora i els deu néts d'Àngels Garriga representaran el vincle familiar a la Fundació. Els néts seran substituïts successivament pels seus primogènits o per qualsevol altre descendent directe sempre que ho creguin convenient per contribuir més adequadament als fins de la Fundació. Un segon grup de consellers provindrà de les institucions i entitats que donen suport a la Fundació: quatre representants de la Generalitat; tres representants de les entitats supramunicipals més vinculades al funcionament de la Fundació, a criteri del propi Consell; un representant de l'Ajuntament de Banyeres; i un representant de l'obra social de l'entitat d'estalvi que doni més suport a la Fundació. Aquests membres es renovaran quan ho facin les institucions que representen. Sempre que ho creguin convenient, podran delegar el seu lloc d'assistència a les reunions de Consell o de Comissió econòmica (descrita en l'article 22 d'aquests estatuts) en altres persones pertanyent a la seva institució, mitjançant document escrit. La resta de membres seran escollits preferentment entre persones vinculades als fins de la Fundació. Aquests membres seran renovats a proposta del Patronat i amb l'aprovació del Consell, cada quatre anys; poden ser escollits indefinidament.

Article 14. El Consell de la Fundació, que va ser nomenat per la fundadora a la carta fundacional per un període de deu anys, es renovarà segons els procediments descrits a l'article 13 d'aquests estatuts. Sempre que calgui nomenar algun membre del Consell, pel compliment del termini o per qualsevol altra causa, ho farà el mateix Consell a proposta única o alternativa del Patronat, pel vot de les dues terceres parts dels membres presents en la corresponent reunió, en la qual hi figurarà el nomenament, de forma individualitzada, com a punt de l'ordre del dia.

Article 15. El Consell es reunirà, almenys, una vegada cada any per ésser informat de l'actuació del Patronat, conèixer la documentació comptable i la memòria d'activitats i procedir al nomenament dels seus membres i dels patrons quan sigui procedent. També es reunirà quan ho decideixi el president del Patronat o li ho demanin una tercera part dels consellers.

Article 16. Els consellers poden demanar al Patronat tota la informació i documentació que creguin convenient, i fer-li els suggeriments i els advertiments que vulguin. El Consell, per iniciativa del mínim d'un terç dels seus membres, pot promoure el cessament d'un o més patrons, si creu que incompleixen llurs funcions; en l'expedient que obrirà haurà d'escoltar les explicacions que vulgui donar l'expedientat. La resolució es prendrà per una majoria qualificada d'un mínim de dos terços de vots del Consell.

Article 17. Les reunions del Consell seran convocades pel president del Patronat, amb un mínim de trenta dies abans de la celebració, pel mitjà que esculli sempre que asseguri que ha arribat a coneixement dels consellers convocats. No es podran prendre acords si no hi són presents la majoria dels consellers. Hi haurà acords quan votin a favor de la proposició la major part dels consellers presents, llevat que aquests estatuts ho disposin altrament. La presidència i la secretaria del Consell correspondran al president i secretari del Patronat; llurs funcions seran les habituals del càrrec respectiu.

 

IV. Govern i administració de la Fundació: el Patronat

Article 18. La representació, direcció i administració de la Fundació, que comprendrà totes aquelles facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals, correspon al Patronat sens perjudici de la facultat d'aquest de delegar aquelles funcions que puguin ésser-ho segons les lleis en altres òrgans o personal de la Fundació. La delegació no exclourà la responsabilitat directa dels patrons davant del Protectorat de la Generalitat.

Article 19. El Patronat, presidit inicialment per la fundadora, es compon d'entre cinc i deu persones, membres del Consell de la Fundació, escollides preferentment entre les que pertanyen al món educatiu, i amb la presència d'un membre de la família de Marta Mata com a mínim. El Patronat renovarà cada dos anys almenys la meitat dels seus membres els quals seran elegibles indefinidament. La proposta de nous patrons, amb els seus respectius càrrecs, la lliurarà el President al Consell de la Fundació per a la seva ratificació. Els membres del Consell poden presentar llistes alternatives, si ho creuen convenient. La llista escollida ha de tenir el suport d'almenys les dues terceres parts dels consellers. Els patrons hauran de tenir els requisits legals. El càrrec de patró és gratuït. Els patrons podran ser reemborsats per la Fundació de les despeses justificades que els ocasioni l'exercici del càrrec.

Article 20. Els patrons seran elegits per als càrrecs de president, vicepresident, secretari, tresorer i vocals per a altres càrrecs que es considerin necessaris. També es podran anomenar un vicesecretari i un vicetresorer. Les funcions de cada càrrec són les habituals del president, secretari i tresorer dels òrgans col·legiats i les altres que s'assenyalen en aquests estatuts. Els càrrecs de vicepresident, vicesecretari i vicetresorer, substitueixen en llurs funcions els titulars quan es trobin impossibilitats d'exercir-les materialment. Tindran, a més, les altres facultats pròpies del càrrec que els titulars els deleguin temporalment de forma expressa.

Article 21. Els cobraments i pagaments que es derivin de l'execució del pressupost aprovat correspon realitzar-los al tresorer, que firmarà conjuntament amb el president, o qui els substitueixin. El Patronat pot delegar una de les firmes en l'administrador.

Article 22. Els membres del Patronat i els representants de les institucions i entitats que donen suport a la Fundació, i formen part del Consell de la Fundació, es constituiran en la Comissió econòmica; llur missió serà la d'assessorar al Patronat en l'elaboració del pressupost. Es reuniran com a mínim una vegada a l'any, en el quart trimestre natural. El Patronat, si ho creu convenient, podrà incorporar altres consellers a la Comissió.

Article 23. El Patronat es reunirà en sessió ordinària un mínim de quatre vegades a l'any, procurant que es celebri almenys una sessió per trimestre natural, per deliberar i prendre acords sobre les competències que li són atribuïdes. També es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho decideixi el president o li ho demanin dos patrons.

Article 24. Els acords del Patronat es prendran per majoria relativa de vots, llevat quan aquests estatuts ho disposin altrament. El vot no és delegable. Si es produís un empat valdrà com acord allò que voti qui presideixi la sessió.

Article 25. El president representa la Fundació i executa els acords del Patronat, si no fos designat per fer-ho algun altre patró o un empleat de la Fundació.

Article 26. La convocatòria de les reunions correspon al secretari per ordre del president i contindrà l'ordre del dia, fora del qual no es podrà prendre cap acord, excepte si així ho decideixen les dues terceres parts de la totalitat dels membres. La convocatòria es cursarà amb un mínim de vuit dies d'antelació per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per l'interessat. Per prendre acords hauran d'ésser presents, com a mínim, el president o el vicepresident i la meitat dels altres patrons.

Article 27. De cada sessió s'aixecarà una acta pel secretari, que haurà de contenir la relació dels assistents, els assumptes tractats i els acords presos. No caldrà expressar-hi les opinions dels patrons, llevat que algú ho demanés expressament. Les actes seran transcrites al llibre corresponent i seran signades per aquells que hagin exercit les funcions de president i secretari.

Article 28 El secretari, amb el vistiplau del president, haurà de certificar les actes i els altres documents de la Fundació sempre que li ho demani una entitat o persona autoritzada per fer-ho, o un patró o conseller de la Fundació.

Article 29. El Patronat pot nomenar un administrador per tenir cura de la marxa corrent de la Fundació i delegar-li les funcions que cregui convenients i siguin delegables. L'administrador serà el cap del personal administratiu i auxiliar de la Fundació, i exercirà sobre d'ell les funcions pròpies del patró. El Patronat celebrarà amb l'administrador el corresponent contracte de serveis i podrà atorgar-li poders notarials per cobrir les relacions amb tercers.

 

V. Modificació dels Estatuts i extinció de la Fundació

Article 30. Per modificar aquests estatuts caldrà l'acord del Patronat pres pels vots de les dues terceres parts dels patrons en l'exercici del càrrec i el compliment dels requisits assenyalats a les lleis.

Article 31 La Fundació és, per la seva naturalesa, perpètua, i només s'extingirà per la impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització dels seus fins, ja sigui per la pèrdua del patrimoni o per altres causes. L'acord corresponent al Patronat i els requisits posteriors seran els mateixos assenyalats en l'article anterior.

Article 32. D'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 5/221, de 2 de maig, de fundacions: L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els seus actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a les entitats que estableix l'article 46 de la llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions. L'entitat receptora dels béns sobrants, ha de ser una altra fundació, una entitat pública o una altra entitat sense finalitat de lucre i amb finalitats similars a les de la Fundació, sempre que siguin entitats beneficiàries del mecenatge segons el que estableixi la legislació fiscal aplicable. En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.